Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky www.mzgecko.sk bude ako prevádzkovateľ spracúvať spol. REPASHY SLOVAKIA s.r.o. , sídlo: Janka Alexyho 7 Bratislava - Dúbravka 841 01, IČO: 47 676 345 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“).
 2. Na účely spracovania objednávky zákazníka a uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  Na účely zasielania newsletteru zákazníkovi spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedený iný účel, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
  • a.    prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy)
  • b.    zasielanie newsletteru zákazníkovi (súhlas zákazníka);
  • c.    zaradenie zákazníka do vernostného programu (súhlas zákazníka);
  • d.    výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
  • e.    uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Prevádzkovateľa).
 4. V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas (ako je uvedené v bode 3, písm. b, c vyššie), má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na info@mzgecko.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.
 5. Poskytnutie osobných údajov zákazníka na účely objednávky a uzavretia zmluvy (bod 3 písm. a vyššie) je dobrovoľné, pokiaľ ich však zákazník neposkytnete, nebude možné s ním uzavrieť zmluvu a vybaviť jeho objednávku.
 6. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:
  • a.    sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene;
  • b.    v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje na účely plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;
 7. Osobné údaje spracúvané na účely vybavovania objednávok zákazníkov budú uchovávané na dobu potrebnú na vybavenie objednávky a prípadných reklamácií. Osobné údaje spracúvané na účely zasielania newsletteru budú uchovávané na dobu do odvolania príslušného súhlasu zo strany zákazníka. Uvedené platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov.
 8. Zákazníci majú právo:
  • a.    získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú ich osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
  • b.    na opravu osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
  • c.    na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR;
  • d.    na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak zákazník napadne správnosť osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť osobných údajov overená alebo ak je spracúvanie protizákonné a zákazník žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov namiesto ich výmazu);
  • e.    namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
  • f.    na prenosnosť osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať osobné údaje od Prevádzkovateľa a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.
 9. Zákazníci môžu vykonávať svoje práva na info@mzgecko.sk.
 10. Zákazníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na orgáne dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.